<< Trở lại Album ảnh
Album: Mô hình Bát mã của tổ 25 Phường Tân Quang trong Đêm hội thành Tuyên năm 2014
<< Trở lại Album ảnh