<< Trở lại Album ảnh
Album: Mô hình cá Chép hoá Rồng của tổ 6 Phường Tân Quang trong Đêm hội thành Tuyên năm 2014
<< Trở lại Album ảnh