LỄ HỘI THÀNH TUYÊN - http://lehoithanhtuyen.com.vn  

Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ I và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017/ 1st Dao ethnic culture national festival and Thanh Tuyen Mid-autumn Festival 2017
28/09/2017: