LỄ HỘI THÀNH TUYÊN - http://lehoithanhtuyen.com.vn  

Chèo thuyền Kayak tại Lâm Bình
07/09/2018: Tuyến du lịch bằng thuyền kayak sẽ được khởi đầu từ khu vực Bến Thủy đến khu vực Cọc Vài với chiều dài gần 2km.