Tuyên Quang đổi mới

190 năm qua kể từ ngày Vua Minh Mệnh tiến hành cải cách bộ máy hành chính toàn quốc, chia định địa hạt từ Quảng Trị trở ra thành 18 tỉnh, trong đó có tỉnh Tuyên Quang (4/11/1831). Vượt bao gian nan, thử thách, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã dựng xây nên những giá trị, truyền thống tốt đẹp, vun đắp hình thành một Tuyên Quang tươi đẹp và phát triển.


Bài viết liên quan