Công văn số 938/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang ngày 15/7/2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện một số chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ


Bài viết liên quan