Tuyên Quang – Vùng đất thiêng

Theo sử sách, tên gọi Tuyên Quang đã xuất hiện từ rất sớm trên bản đồ hành chính của Việt Nam. Tuy nhiên, đến năm 1831, sau cải cách hành chính của Vua Minh Mệnh, Tuyên Quang mới có bộ máy chính quyền hoàn chỉnh của một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương


Bài viết liên quan