5 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di tích khảo cổ xếp hạng di tích cấp tỉnh

Ngày 16/10/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1165/QĐ-UBND, 1166/QĐ-UBND, 1167/QĐ-UBND, 1168/QĐ-UBND, 1169/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh với 05 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di tích khảo cổ như sau:


Bài viết liên quan