Quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang

Trong giai đoạn 2010-2015, các cấp, các ngành tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh; từ đó đã mạng lại những kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hương tích cực công nghiệp – dịch vụ - nông lâm nghiệp

Tuy nhiên, việc tạo lập môi trường đầu tư chưa được tốt, đặc biệt là hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao; các hoạt động quảng bá tiền năng chưa có chiến lược lựa chọn ngành nghề ưu tiên trong thu hút đầu tư để quảng bá,..; công tác tiếp cận, vận động các nhà đầu tư còn thiếu chuyên nghiệp; số lượng nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư lớn đầu tư vào tỉnh còn ít; việc theo dõi, năm bắt để đề xuất tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư khi thực hiện dự án của cơ quan liên quan còn hạn chế; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh còn thấp.

Để nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, đặc biệt là nhiệm vụ tạo dựng môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã quyết tâm xây dựng Đề án và trình Thủ tướng Chính phủ để thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Ngày 22/01/2015, Thủ Tướng chính phủ đã ký Quyết định số 119/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang; Ngày 03/7/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang  đã ban hành Văn bản số 1838/UBND-NV về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 cuả Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại 03 đơn vị: Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ phận Xúc tiến thương mại trực thuộc Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương.

          Ngày 23/11/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh theo đó Trung tâm có 3 phòng trực thuộc: phòng Hành chính-Tổ chức; phòng Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; phòng Tư vấn, hỗ trợ đầu tư, thương mại và du lịch.

          Trung tâm Xúc tiến đầu tư tư tỉnh có chức năng quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; Tư vấn, cung ứng dịch vụ liên quan đến đầu tư, thương mại, du lịch, thực hiện các dự án đầu tư theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội vào tỉnh Tuyên Quang và có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan, ban ngành, UBND các huyện, thành phố. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tư tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong công tác tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh thường xuyên tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty đến tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh và khảo sát, nghiên cứu thực hiện dự án tại tỉnh; Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đăng sản phẩm lên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang; Tổng hợp, cập nhật tài liệu, thông tin về cơ chế chính sách ưu đãi, trình tự thủ tục đầu tư để cung cấp cho nhà đầu tư.

Lãnh đạo Trung tâm tham gia buổi làm việc với nhà đầu tư Công ty TNHH EGNC Korea Hàn Quốc về việc đầu tư nhà máy sản xuất viên nén gỗ tại tỉnh Tuyên Quang

Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tuyên Quang, tập trung thực hiện những giải pháp nhằm nâng cao những chỉ số thành phần của Bộ chỉ số PCI có mức tăng thấp hoặc giảm điểm cụ thể: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Tuyên Quang; trình Trưởng Ban Chỉ đạo PCI ban hành Quy chế hoạt động, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo PCI năm 2017, định hướng đến năm 2020. Tham mưu, đề xuất nội dung để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký cam kết giữa UBND tỉnh Tuyên Quang với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp hằng năm; Phối hợp Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh xây dựng Bộ chỉ số đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường đầu tư kinh doanh cấp huyện và các sở, ban, ngành trong tỉnh (DCI). Trung tâm tham gia kiểm phiếu, đánh giá và tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ công bố Chỉ số DCI. Kết quả khảo sát là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, cấp chính quyền nỗ lực hơn nữa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, thái độ làm việc của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 27/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2020, Trung tâm đã tổ chức được 12 kỳ “Cà phê doanh nhân”, 03 cuộc đối thoại với doanh nghiệp với hơn 1000 lượt doanh nghiệp tham gia. Thông qua đối thoại tỉnh đã giải quyết được 132/138 vụ việc liên quan trực tiếp đến công tác của các Sở, Ban ngành trong tỉnh để tháo giỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, tạo điều kiện và rút ngắn thời gian giải quyết các vụ việc tồn động kéo dài, cải cách hành chính...từ đó lãnh đạo tỉnh có những chỉ đạo, điều hành một số vấn đề có phạm vi ảnh hưởng lớn tới nhiều doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh chung của tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Tổ chức 6 lớp tập huấn cho 400 lượt cán bộ của Trung tâm và các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố và doanh nghiệp để nâng cao năng lực làm công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh về các kỹ năng viết tin bài, quản trị trang web, kỹ năng đàm phán hợp tác, tiếp thị và xúc tiến thương mại; kỹ năng bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ du lịch cho doanh nghiệp, các công ty lữ hành, các Ban quản lý khu du lịch trên địa bàn tỉnh,...

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh đã tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về Chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Tuyên Quang qua hình thức đăng tải thông tin liên quan trên trang thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang và thông qua Bản tin Xúc tiến đầu tư.

Đến nay, Tuyên Quang đã trở thành điểm đến của nhiều doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Niềm tin của nhà đầu tư và doanh nghiệp về một chính quyền kiến tạo, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp được nâng lên thể hiện qua sự tăng tốc của các chương trình, dự án. Đặc biệt là: tỉnh đã thu hút nhiều nhà đầu tư lớn vào đầu tư tại tỉnh như Tập đoàn Vingroup; Tập đoàn Mường Thanh; Tập đoàn dệt may Việt Nam; Tập đoàn DABACO; Tập đoàn Woodland... Rất nhiều Tập đoàn lớn, Tổng công ty, tổ chức trong nước và nước ngoài đã đến Tuyên Quang để khảo sát, nghiên cứu môi trường đầu tư tại tỉnh như Tập đoàn FLC; Tập đoàn Sungroup; Tập đoàn TH; Tập đoàn DSH (Tây Ban Nha); Công ty DELTA; tổ chức JETRO và JICA…. Đến ngày 31/12/2019, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 301 dự án, trong đó có 11 dự án của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 48.939,8 tỷ đồng. Sự có mặt của các nhà đầu tư lớn đã mang lại sức sống, khởi sắc mới trên vùng đất chiến khu cách mạng, tạo đà đưa kinh tế của tỉnh phát triển. Dự án nhà máy sản xuất giày của Công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye Tuyên Quang được xem là minh chứng cho những nỗ lực trong thu hút đầu tư và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp của tỉnh Tuyên Quang. Tháng 6 năm 2018, Dự án này được tỉnh Tuyên Quang chấp thuận đầu tư và chỉ 6 tháng sau, một dây chuyền sản xuất giày xuất khẩu đã chính thức được vận hành. Với một dự án có tổng giá trị đầu tư gần 1 nghìn tỷ đồng sớm đi vào hoạt động đã cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đã được đặt trọn tại Tuyên Quang.

Lãnh đạo Trung tâm làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Hotel Service 24 - Ba Lan

Các dự án đầu tư tại Tuyên Quang đã mở ra nhiều triển vọng trong phát triển kinh tế trên địa bàn. Năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 10 nghìn 300 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt trên 29 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.660 tỷ đồng tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm; Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá so với mức bình quân chung của cả nước, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8,01%, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,38% xuống 11,8%.

Trong công tác xúc tiến đầu tư và vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài đã tham mưu để UBND tỉnh ban hành Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 7/6/2016 về Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh; Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang hằng  năm. Đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang và triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư ra nước ngoài cũng như các tỉnh thành trong nước. Xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư; Chuẩn bị tài liệu, báo cáo và các nội dung liên quan để phục vụ Lãnh đạo tỉnh đi thăm và làm việc tại: các nước Châu âu; Thái Lan, Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; Nam Phi, Mỹ... phục vụ đón tiếp các đoàn khách đến làm việc và tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh cũng như tham dự Hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành tổng hợp danh mục dự án mời gọi, vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Viết và dịch các profile dự án để làm tài liệu kêu gọi đầu tư. Trong giai đoạn 2015 - 2020, trên địa bàn tỉnh có 35 tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ nước ngoài triển khai thực hiện 75 chương trình, dự án, viện trợ phi dự án với tổng giá trị giải ngân đạt 8,17 triệu USD (tương đương trên 121 tỷ đồng). Trong đó có 24 tổ chức, nhà tài trợ mới thực hiện 33 khoản viện trợ trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác xúc tiến thương mại đã thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phát triển hệ thống kênh phân phối hàng Việt, tập trung vào thị trường nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tổ chức 09 Chương trình đưa hàng Việt về miền núi, 01 Hội chợ Công thương vùng Đông bắc trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

 Tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại do các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố tổ chức nhằm tìm kiếm, mở rộng thị trường và thực hiện hỗ trợ hơn 100 doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất các mặt hàng có lợi thế xuất khẩu, giới thiệu sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Tổ chức “Lễ hội ẩm thực miền núi phía Bắc" và "Lễ hội Bia" từ năm 2016 đến năm 2019.

 Thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về thương mại điện tử đồng thời thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp; Xây dựng và duy trì hoạt động Sàn giao dịch Thương mại điện tử của tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tăng nhanh sản lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm. Nâng cấp và duy trì hoạt động Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang thu hút hơn 34.856 lượt người truy cập; Quảng bá trên 200 sản phẩm, 395 doanh nghiệp và Hợp tác xã tại tỉnh.

          Công tác xúc tiến du lịch thực hiện tốt việc tuyên truyền, quảng bá các điểm, cụm, khu du lịch của tỉnh Tuyên Quang; Xây dựng và quản lý 02 trang thông tin điện tử “ Lễ hội Thành Tuyên” và “Du lịch Tuyên Quang”; xây dựng các tua, tuyến du lịch trong tỉnh, các tua du lịch liên kết giữa tỉnh Tuyên Quang với các tỉnh trong khu vực phía Bắc; in và phát hành hơn 10 nghìn các ấn phẩm để giới thiệu về tiềm năng du lịch của tỉnh như cuốn “ Cẩm nang du lịch Tuyên Quang, Bản đồ du lịch Tuyên Quang,.. Hỗ trợ các công ty lữ hành du lịch quản bá các tua, tuyến du lịch đến với du khách thông qua trang thông tin điện tử.

          Trung tâm đã chủ động mời và hỗ trợ 62 đoàn khảo sát của các doanh nghiệp, đơn vị truyền thông; cung cấp thông tin và tư vấn hỗ trợ kịp thời các công ty lữ hành và du khách khi có yêu cầu tìm hiểu về du lịch Tuyên Quang cũng như xây dựng các tua, tuyến du lịch; tổ chức tập huấn: 03 lớp (160 học viên) là các nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; Tham gia các hội nghị, hội thảo và tham gia trên 20 gian hàng  tại các hội chợ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh có hơn 40 tỉnh thành trong nước, 20 gian hàng quốc tế với hàng vạn người tham gia giao dịch mua bán, ký kết hợp tác.

           Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức, thực hiện cuộc thi "Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch và sáng tác biểu tượng, logo du lịch" tỉnh Tuyên Quang năm 2017; Thành lập Góc nhìn Du lịch nhằm liên kết các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh để xây dựng chuỗi các sản phẩm du lịch cung ứng cho khách du lịch khi đến tỉnh. Có 40 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng Ban Quản lý các Khu, Điểm du lịch trong tỉnh hưởng ứng và ký kết thỏa thuận hợp tác thành lập "Góc nhìn du lịch" nhằm đẩy mạnh quảng bá, thu hút khách du lịch cũng như phục vụ du khách được tốt hơn khi đến du lịch tại Tuyên Quang.

         Năm 2015 số lượng khách du lịch đạt trên 1,3 triệu lượt khách, doanh thu xã hội từ du lịch đạt 1.125 tỷ đồng; Năm 2019 tổng lượt khách du lịch đạt 1.945,7 lượt, đạt 104,3% kế hoạch năm, tăng 10,6% so với năm 2018. Tổng doanh thu xã hội về du lịch đạt 1.750 tỷ đồng, đạt 102,8% kế hoạch năm, tăng 12,5% so với năm 2018.

Với những thành tích đã đạt được, từ năm 2015 đến năm 2019 Trung tâm Xúc tiến đầu tư đã được Ủy banh nhân dân tỉnh tặng nhiều Bằng khen: có thành tích tham gia Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miềm di sản Việt bắc” và Lễ hội thành Tuyên năm 2016 tại tỉnh Tuyên Quang; có thành tích tham gia Ngày hội Văn hóa dân tốc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội thành Tuyên năm 2017 tại tỉnh Tuyên Quang; đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017; có thành tích xuất sắc góp phần thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tổ chức Chương trình Cà phê doanh nhân; đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019; có thành tích trong việc tổ chức khảo sát và xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố, các sở, ban, ngành (DCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2019 và kết quả 05 năm (2015 - 2019) triển khai khảo sát Chỉ số DCI tỉnh Tuyên Quang và Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm đón nhận Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Với kết quả đạt được trong 5 năm qua, tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong những năm tiếp theo như sau:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia giai đoạn 2020-2025. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp thông qua hình thức Hội nghị đối thoại và Chương trình “Cà phê doanh nhân” . Bám sát các dự án đang triển khai để tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư; Thường xuyên hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường, nhanh chóng triển khai dự án nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Từ đó, công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ được đẩy mạnh và đạt hiệu quả.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Hỗ trợ, tư vấn thủ tục đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu và tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh. Tư vấn tour, tuyến, điểm du lịch cho các doanh nghiệp lữ hành và khách du lịch. Tổ chức, tham gia và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm thương mại trong nước, từ đó quảng bá giới thiệu và tìm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm sản xuất trong tỉnh. Xây dựng cơ sở dữ liệu, tài liệu ấn phẩm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch nhằm thúc đẩy và tạo tính liên kết trong việc quảng bá, giới thiệu cơ hội đầu tư vào tỉnh Tuyên Quang.

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp và đổi mới nội dung xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch có trọng tâm; Tăng cường công tác quảng bá và giới thiệu các tiềm năng và lợi thế của tỉnh; khuyến khích các doanh nghiệp đã đầu tư mở rộng quy mô sản suất.

Chuẩn bị tốt thông tin về địa phương, tài liệu giới thiệu, mời gọi đầu tư để quảng bá, tuyên truyền môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Xây dựng Kế hoạch Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020-2025; Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án trọng điểm mời gọi đầu tư tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020-2025; Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, tăng cường hợp tác liên kết vùng để phát triển du lịch. Phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành trong cả nước để xây dựng các chương trình du lịch tìm hiểu, nghiên cứu và tham quan các di tích lịch sử, công trình văn hóa, lễ hội tâm linh góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của du lịch Tuyên Quang, gắn điểm đến Tuyên Quang vào chuỗi giá trị du lịch liên tỉnh, liên vùng.

Trong thời gian tới, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan. Đặc biệt là sự đồng hành cùng doanh nghiệp để tiếp tục phấn đấu, đồng tâm hợp lực, phát huy những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục xây dựng cơ quan Trung tâm Xúc tiến đầu tư ngày càng lớn mạnh, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Tuyên Quang.

Nguyễn Hải


Bài viết liên quan